INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA PRZESYŁEK DLA KLIENTÓW

Wstęp

Podczas odbioru zamówienia należy sprawdzić w obecności kuriera stan paczki (dotyczy to zarówno przesyłek wysyłanych do siedziby klienta oraz przesyłek kierowanych do odbiorcy końcowego). W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z kurierem stosowny protokół reklamacyjny (BEZ PROTOKOŁU POTWIERDZONEGO PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ REKLAMACJA NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIANA) Zgodnie z art. 76 prawa transportowego przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1. Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

3. Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4. Szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Procedura odbioru towaru – instrukcja

1. Prosimy o bezwzględne sprawdzenie stanu przesyłki i jej zawartości w momencie dostawy

2. Prosimy dokonać oceny zgodności treści etykiety przewozowej, czy adres dostawy i numer przesyłki jest zgodny. 3. Należy dokonać oceny stanu przesyłki: - czy nośnik w formie palety posiada ślady uszkodzeń - czy taśmy zabezpieczające nie są poprzecinane, zerwane - czy karton nie ma wgnieceń, nie jest przedziurawiony - czy folia nie jest zerwana, naruszona

4. Należy także otworzyć przesyłkę, ściągnąć folię/karton

5. Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli towar nosi rażące zewnętrzne uszkodzenia, a kierowca nie wyraża chęci współpracy w spisaniu protokołu szkody.

6. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona, należy: - spisać protokół szkody (podpisany przez osobę obierającą i kuriera) w uwagach wpisać, kiedy zostało stwierdzone uszkodzenie oraz opisać dokładnie charakter uszkodzeń - dokonać dokumentacji fotograficznej przesyłki i uszkodzeń

7. Protokół szkody stanowi podstawę do roszczenia o zwrot kosztów za uszkodzenie u przewoźnika, jednak nie stanowi o pozytywnym zakończeniu reklamacji.

8. Prosimy o poinformowanie Ewerest Energy o stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki:

Adres email: reklamacje@ewerestenergy.pl

telefon: 799 853 328

W przypadku braku informacji dotyczącej uszkodzenia opakowania przesyłki lub niesprawdzenia kompletności przesyłki w obecności kuriera doręczającego reklamacja nie zostanie uwzględniona.